• Přihlášení +

Košík

Lookbook

CZ | EN
0

Obchodní
podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě HOTDOG apparel www.hotdog-apparel.com
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatele e-shopu) a kupujícího (zákazníka).

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.hotdog-apparel.com jsou závazné. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s nákupním řádem, jakož i reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká a nabývá platnosti v okamžiku převzetí objednaného zboží zákazníkem.
3. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí (tj. celého jména, adresy, platných telefonních čísel a e-mailových adres). Po objednání zboží vám přijde na vaši e-mailovou adresu potvrzení Vaší objednávky.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem v emailu nebo registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po zaplacení kupní ceny.
6. Vyplněním emailu nebo registračního formuláře v rámci internetového obchodu www.hotdog-apparel.com, zákazník dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o zákazníkovi a o jeho nákupech a zasílání novinek.

2. Záruka a reklamace

1. Převzetím věci přechází na zákazníka vlastnictví koupené věci. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na zákazníka převzetím věci na místě dodání jím určeném a po zaplacení kupní ceny.
Jestliže zákazník svým zaviněním poškodí nebo zničí vybrané zboží před převodem vlastnického práva, odpovídá za škodu podle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu.
2. Záruční doba je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí věci zákazníkem a zaplacením kupní ceny.
3. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.
4. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dní. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
5. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Nebyla-li věc ještě použita, může zákazník namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou.
6. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Stejné práva příslušejí zákazníkovi, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

3. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží s výjimkou multimediálních CD-ROM, u kterých byl porušen obal.
Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené (prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné), za splnění následujících podmínek:
a) vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, musí být v bezvadném stavu bez známek užívání v původním obalu, schopno další distribuce. V případě nosičů (CD, MC, CD-ROM) nesmí být porušen igelitový přebal.
b) zákazník doručí vrácené zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce pouze jako obyčejný balík. Na zboží zaslané na dobírku nebude brán zřetel.
Peníze budou v souladu s občanským zákoníkem vráceny poštovní poukázkou (složenkou) s odečtením poplatku za tuto službu nebo po předchozí dohodě bankovním převodem a to nejpozději do 30 dnů.

4.  Práva a povinnosti prodávajícího

1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku a odeslat objednané zboží v termínu uvedeném v objednávce a dodat na adresu zákazníka. Tato povinnost se však nevztahuje na objednávku, ze které je zřejmé či pravděpodobné, že kupující zboží odebere a platbu neprovede.
2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

5. Práva a povinnosti zákazníka

1. Zákazník je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
2. Zákazník je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, včetně případného poštovného. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3. Zákazník má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14dnů od doručení.
4. Zákazník má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, učiní-li tak písemnou formou.

6. Doprava zboží

1. Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku v balíku spediční firmou GSL, PPL nebo alternativním operátorem.
2. Poštovné za objednané zboží je odvozeno od platného tarifu pro jednotlivou zásilku.

 

Provozovatel internetového obchodu na www.hotdog-apparel.com

HOTDOG apparel s.r.o.
Štursova 570/39
Brno 616 00
IČO: 05097720
DIČ: CZ05097720

tel: +420 728 175 478
email: [obfuscate_1_|99|105|98|102|56|103|111|110|95|105|98|41|88|104|111|97|108|96|102|41|95|102|101]